ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΚεφάλαιο 1 : Γιατί παράλληλος προγραμματισμός ;


Κεφάλαιο 2ο: Παραλληλισμός Δεδομένων


Κεφάλαιο 3ο :Αρχιτεκτονική συστημάτων διαμοιραζόμενης μνήμης.


Κεφάλαιο 4o :Επικοινωνία διεργασιών


Κεφάλαιο 5ο :Μοίρασμα Δεδομένων


Κεφάλαιο 6o :Σύγχρονος παραλληλισμός


Κεφάλαιο 7o :Αρχιτεκτονική συστημάτων κατανεμημένης μνήμης


Κεφάλαιο 8o: Προγράμματα περάσματος μηνυμάτων


Κεφάλαιο 9o : Επιμερισμός δεδομένων


Κεφάλαιο 10o :Αντίγραφα Εργαζομένων


Κεφάλαιο 11o : Κατανεμημένη Ανίχνευση Τερματισμού


Παράρτημα Α


Παράρτημα Β


Παράρτημα Γ :Τα μηνύματα λάθους της Multi-Pascal


Παράρτημα Δ:Σειρά Μαθημάτων και Λογισμικό


Διάφορα Προβλήματα Παράλληλου Προγραμματισμού